Verkoopsvoorwaarden

ARCA nv  BE 0400 616 829  / BIFA nv  BE 0403 761 807


 1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klient hierna vermelde voorwaarden. De verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze bevestiging.
 2. Al onze aanbiedingen zijn zonder verbintenis. De prijzen van onze catalogi en prijslijsten zijn zonder verbintenis van onzentwege en kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke verwittiging.
 3. Vervoer der goederen geschiedt op risico van de klient. Ingeval de goederen in slechte staat zouden toekomen gelieve ons hiervan bij aangetekend schrijven te verwittigen binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen.
 4. Onze leveringstermijnen worden enkel als een aanduiding opgegeven en geven in geen enkel geval recht op schadevergoeding ten gevolge van achterstallige levering. Zonder tegenbericht van de klient zullen de resterende artikels bij de volgende bestelling gevoegd worden.
 5. Port en verpakking zijn ten onze laste voor zover de bestelling de E 250 overschrijdt. Gezien de steeds stijgende transportkosten zullen wij genoodzaakt zijn port- en administratiekosten te rekenen voor ieder bestelling onder de E 250.
 6. Elke klacht moet om geldig te zijn bij aangetekend schrijven gebeuren binnen de drie dagen na ontvangst der goederen. Eventuele klachten moeten steeds vergezeld gaan van de verzendingsbon der betreffende goederen. Ingeval van ontbrekende of beschadigde pakken gelieve uw vrachtbrief slechts onder alle voorbehoud af te tekenen.  Indien de afleveringsbon voor aanvaarding zonder voorbehoud is getekend, is geen klacht meer geldig tenzij voor eventuele verborgen gebreken.
 7. Terugname van goederen kan enkel overwogen worden wanneer de goederen in oorspronkelijke toestand en binnen de drie maanden na levering worden teruggezonden met opgave van verzendnota en factuurnummer. Dit kan echter slechts met ons uitdrukkelijk geschreven akkoord.
 8. De facturen zijn contant betaalbaar op zetel van de vennootschap. De aanvaarding van wissels, mandaten, afkortingen of afstand van schuldvorderingen wijzigen niets aan deze clausule. Met 2% korting op het bedrag zonder BTW binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur, op voorwaarde dat voorgaande facturen vereffend zijn. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, zal vanaf de vervaldag van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar, tot op de datum van daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van E 50, te vermeerderen met de eventuele gerechts- en advocatenkosten.
 9. Bij niet betaling van een enkele factuur of van een enkele wisselbrief, worden alle andere onmiddellijk eisbaar, al is hun vervaldag niet bereikt.
 10. Alle goederen die door Arca of Bifa werden geleverd, maar nog niet of onvolledig werden betaald, blijven eigendom van Arca of Bifa tot de volledige afbetaling van deze goederen is gebeurd. Arca of Bifa kan haar eigendomsrecht uitoefenen, en de goederen terugvorderen na het verstrijken van de vervaltermijn van de factuur, zonder verdere ingebrekestelling. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de klant het risico dragen met betrekking tot de geleverde goederen.
 11. Elk geval van overmacht ontlast de verkoper van zijn verantwoordelijkheid inzake naleving zijner verbintenissen.
 12. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden. Onverminderd dwingende bepalingen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil tussen partijen. Arca of Bifa houdt zich nochtans het recht voor een eventueel geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant.

NL
Powered by TranslatePress